Federální shromáždení Ceské a Slovenské Federativní Republiky ve snaze
zmírnit následky nekterých majetkových krivd, k nimž došlo vuci vlastníkum zemedelského a lesního majetku v období let 1948 až 1989,
dosáhnout zlepšení péce o zemedelskou a lesní pudu obnovením puvodních vlastnických vztahu k pude a
upravit vlastnické vztahy k pude v souladu se zájmy hospodárského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostredí,
se usneslo na tomto zákone:

CÁST PRVNÍ

§ 1
Rozsah pusobnosti zákona

(1) Zákon se vztahuje na
a) pudu, která tvorí zemedelský pudní fond nebo do nej náleží,1) a v rozsahu stanoveném tímto zákonem i na pudu, která tvorí lesní pudní fond,2) (dále jen „puda“),
b) obytné budovy, hospodárské budovy a jiné stavby, patrící k puvodní zemedelské usedlosti, vcetne zastavených pozemku,
c) hospodárské budovy a stavby, sloužící zemedelské a lesní výrobe nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodárství, vcetne zastavených pozemku,
d) jiný zemedelský majetek uvedený v § 20.
(2) Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníku, puvodních vlastníku, uživatelu a nájemcu pudy, jakož i pusobnost státu pri úprave vlastnických a užívacích práv k pozemkum.
(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, rídí se právní vztahy k majetku uvedenému v odstavci 1 zvláštními predpisy.

Základní ustanovení

§ 2

(1) Krome vlastníka mají právo užívat pudu jiné osoby jen na základe smlouvy uzavrené s vlastníkem nebo na základe smlouvy uzavrené s pozemkovým fondem.
(2) Vlastník pozemku je vlastníkem porostu na nem vzešlých; tím není dotceno vlastnické právo zemedelských družstev k porostum na pozemcích jejich clenu podle predpisu o zemedelském družstevnictví.3) U pozemku daných smluvne do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostu uživatel, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

§ 3

Pudu nelze prevést do vlastnictví devizových cizozemcu.4)

CÁST DRUHÁ

§ 4
Oprávnené osoby

(1) Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a Slovenské Federativní Republiky, který má trvalý pobyt na jejím území, a jehož puda, budovy a stavby, patrící k puvodní zemedelské usedlosti, prešly na stát nebo na jiné právnické osoby v dobe od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 zpusobem uvedeným v § 6 odst. 1.
(2) Zemrela-li osoba uvedená v odstavci 1 pred uplynutím lhuty uvedené v § 13, nebo byla-li pred uplynutím této lhuty prohlášena za mrtvou, jsou oprávnenými osobami, pokud jsou státními obcany Ceské a Slovenské Federativní Republiky a mají trvalý pobyt na jejím území, fyzické osoby v tomto poradí:
a) dedic ze záveti, jež byla predložena pri dedickém rízení, který nabyl celé dedictví,
b) dedic ze záveti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míre odpovídající jeho dedickému podílu; to neplatí, jestliže dedici podle záveti pripadly jen jednotlivé veci nebo práva; byl-li dedic závetí ustanoven jen k urcité cásti nemovitosti, na kterou se vztahuje povinnost vydání, je oprávnen pouze k této cásti nemovitosti,
c) deti a manžel osoby uvedené v odstavci 1, všichni rovným dílem; zemrelo-li díte pred uplynutím lhuty uvedené v § 13, jsou na jeho míste oprávnenými osobami jeho deti, a zemrelo-li nekteré z nich, jeho deti,
d) rodice osoby uvedené v odstavci 1,
e) sourozenci osoby uvedené v odstavci 1, a zemrel-li nekterý z nich, jsou na jeho míste oprávnenými jeho deti.
(3) V prípadech uvedených v § 6 odst. 1 písm. j) jsou oprávnenými osobami osoby tam uvedené; ustanovení odstavce 2 písm. c) až e) platí obdobne.

§ 5
Povinné osoby

(1) Povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dni úcinnosti tohoto zákona nemovitost drží, s výjimkou
a) podniku se zahranicní majetkovou úcastí a obchodních spolecností, jejichž spolecníky nebo úcastníky jsou výhradne fyzické osoby. Tato výjimka neplatí, jde-li o veci nabyté od právnických osob po 1. ríjnu 1990,
b) cizích státu.
(2) Povinná osoba je povinna s nemovitostmi až do jejich vydání oprávnené osobe nakládat s pécí rádného hospodáre, ode dne úcinnosti tohoto zákona nemuže tyto veci, jejich soucásti a príslušenství prevést do vlastnictví jiného. Takové právní úkony jsou neplatné. Právo na náhradu škody, kterou povinná osoba zpusobí osobe oprávnené porušením techto povinností, zustává ustanovením § 28 nedotceno.

§ 6
Vydání nemovitosti

(1) Oprávneným osobám budou vydány nemovitosti, které prešly na stát nebo na jinou právnickou osobu v dusledku
a) výroku o propadnutí majetku, propadnutí veci nebo zabrání veci v trestním rízení, prípadne v trestním rízení správním podle drívejších predpisu, jestliže výrok byl zrušen podle zvláštních predpisu,5)
b) odnetí bez náhrady postupem podle zákona c. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, nebo podle zákona c. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reforme,
c) postupu podle § 453a obcanského zákoníku nebo podle § 287a zákona c. 87/1950 Sb., o trestním rízení soudním (trestní rád), ve znení zákona c. 67/1952 Sb.,
d) odnetí bez náhrady postupem podle zákona SNR c. 81/1949 Sb. SNR, o úprave právních pomeru pastvinárského majetku bývalých urbariátníku, komposesorátu a podobných právních útvaru,
e) odnetí bez náhrady postupem podle zákona SNR c. 2/1958 Sb. SNR, o úprave pomeru a obhospodarování spolecne užívaných lesu bývalých urbariátníku, komposesorátu a podobných útvaru,
f) prohlášení a smlouvy o postoupení pohledávek pro prípad vystehování (tzv. renunciacní prohlášení),
g) toho, že obcan zdržující se v cizine nemovitost zanechal na území republiky,
h) smlouvy o darování nemovitostí uzavrené dárcem v tísni,
i) dražebního rízení provedeného na úhradu pohledávky státu,
j) soudního rozhodnutí, kterým byla prohlášena za neplatnou smlouva o prevodu majetku, kterou obcan pred odchodem do ciziny prevedl vec na jiného, bylo-li duvodem neplatnosti opuštení republiky, poprípade uznání takovéto smlouvy úcastníky za neplatnou; v takovém prípade je oprávnenou osobou nabyvatel podle uvedené smlouvy, a to i pokud tato smlouva nenabyla úcinnosti,
k) kupní smlouvy uzavrené v tísni za nápadne nevýhodných podmínek,
l) odmítnutí dedictví v dedickém rízení ucineného v tísni,
m) vyvlastnení za náhradu, pokud nemovitost existuje a nikdy nesloužila úcelu, pro který byla vyvlastnena,
n) vyvlastnení bez vyplacení náhrady,
o) znárodnení vykonaného v rozporu s tehdy platnými zákonnými predpisy,
p) prevzetí nemovitostí bez právního duvodu,
r) politické persekuce6) nebo postupu porušujícího obecne uznávaná lidská práva a svobody,7)
s) odevzdání do vlastnictví družstva podle zvláštních predpisu.8)
(2) Obdobne se postupuje i v prípadech, kdy fyzickým osobám vznikl nárok na vynetí zemedelského majetku z konfiskace podle zvláštních predpisu.9)
(3) Pudu, která prešla na stát podle odstavce 1 písm. b), lze vydat ve výmere nejvýše 150 ha zemedelské pudy nebo 250 ha pudy veškeré, a to nezávisle na tom, vydá-li se jedné oprávnené osobe nebo spolecne nekolika oprávneným osobám.
(4) Oprávnená osoba je povinna po vydání nemovitosti zaplatit státu nedoplatek prídelové ceny, za kterou ji puvodne získala; obdobne je povinna vrátit kupní cenu nebo náhradu, která jí byla státem nebo jinou právnickou osobou pri prevodu nemovitosti vyplacena. Lhutu k zaplacení urcí pozemkový úrad.
(5) Pokud vázly na nemovitosti ke dni prevzetí státem pohledávky penežních ústavu, zajištené na nemovitosti a vyporádané podle zvláštních predpisu, uhradí oprávnená osoba cástku, kterou stát takto vyporádal.
(6) Jestliže nemovitosti prešly do vlastnictví obce, má oprávnená osoba právo podle tohoto zákona vuci obci.
(7) Vydá-li nemovitost jiná osoba než stát, vznikne této osobe nárok na vrácení kupní ceny, kterou zaplatila pri koupi nemovitosti. Tento nárok musí být uplatnen u príslušného orgánu státní správy republiky.

§ 7

Zmírnení nekterých dalších majetkových krivd vzniklých v dusledku platnosti nebo zvláštního použití nekterých právních predpisu nebo na základe jiných duvodu jen na území Ceské republiky nebo Slovenské republiky upraví Ceská národní rada nebo Slovenská národní rada zvláštním zákonem.

§ 8

(1) Na návrh puvodního vlastníka muže soud rozhodnout, že na nej prechází vlastnické právo k nemovitosti ve vlastnictví nebo v osobním užívání fyzické osoby, jež ji nabyla od státu, který ji získal za okolností uvedených v § 6 odst. 1, a to za predpokladu, že tato fyzická osoba nabyla nemovitost bud v rozporu s tehdy platnými predpisy nebo na základe protiprávního zvýhodnení; toto ustanovení se použije i ve vztahu k osobám blízkým, na než fyzická osoba majetek prevedla. Návrh musí být uplatnen do 31. prosince 1992, jinak právo zaniká.
(2) Fyzická osoba, jejíž vlastnické právo prešlo na puvodního vlastníka podle odstavce 1, má vuci státu nárok na vrácení kupní ceny a na úhradu nákladu úcelne vynaložených na nemovitost. Nárok se uplatnuje u príslušného ústredního orgánu státní správy republiky. Stát má v takovém prípade vuci puvodnímu vlastníkovi nárok na náhradu nákladu úcelne vynaložených na nemovitost, kterou uhradil fyzické osobe podle vety první.

§ 9

(1) Nárok uplatní oprávnená osoba u pozemkového úradu a zároven vyzve povinnou osobu k vydání nemovitosti. Povinná osoba uzavre s oprávnenou osobou do 60 dnu od podání výzvy dohodu o vydání nemovitosti.
(2) Dohoda podléhá schválení pozemkovým úradem formou rozhodnutí vydaného ve správním rízení.
(3) Rozhodnutí pozemkového úradu o neschválení dohody prezkoumá na návrh úcastníka soud. Jestliže ani soud dohodu neschválí, vrátí vec pozemkovému úradu k rozhodnutí ve veci.
(4) Nedojde-li k dohode podle odstavce 1, rozhodne o vlastnictví oprávnené osoby k nemovitosti pozemkový úrad.
(5) Pokud je toho nezbytne treba, muže pozemkový úrad zrídit nebo zrušit na prevádené nemovitosti vecné bremeno, prípadne uložit jiná opatrení k ochrane životního prostredí nebo duležitých zájmu jiných vlastníku.
(6) Rozhodnutí pozemkového úradu podle odstavcu 3, 4 a 5 prezkoumá na návrh úcastníka soud.

§ 10

(1) Správní poplatky související s vydáním nemovitosti se nevymerují.
(2) Oprávnená osoba domáhající se svého práva podle tohoto zákona proti povinné osobe je osvobozena od soudních poplatku.
(3) Nezbytné náklady spojené s ocenením vecí, identifikací parcel a vymerením pozemku hradí stát.

§ 11

(1) Pozemky nebo jejich cásti nelze vydat v prípade, že
a) k pozemku bylo zrízeno právo osobního užívání, s výjimkou prípadu, kdy bylo toto právo zrízeno za okolnosti uvedených v § 8,
b) na pozemku se nachází hrbitov,
c) pozemek byl po prechodu nebo prevodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zastaven; pozemek lze vydat, nebrání-li stavba zemedelskému nebo lesnímu využití pozemku,
d) na pozemku byla zrízena zahrádková nebo chatová osada,10)
e) na pozemku jsou telovýchovná a sportovní zarízení.
(2) V prípade uvedeném v odstavci 1 se oprávnené osobe prevedou bezúplatne do vlastnictví jiné pozemky ve vlastnictví státu v primerené výmere a kvalite, jako byly její puvodní pozemky, a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází prevážná cást pozemku puvodních, pokud s tím oprávnená osoba souhlasí.
(3) V prípade, že podle zvláštních predpisu došlo po prechodu nebo prevodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby k omezení užívání pozemku tím, že pozemek nebo jeho cást je urcen pro obranu státu11) nebo je urcen pro težbu nerostu12) nebo se stal podle zvláštních predpisu13) soucástí lesního pudního fondu v národním parku nebo je na území státní prírodní rezervace, chráneného nalezište, chráneného parku, chránené zahrady, chránené studijní plochy, pásma hygienické ochrany vodních zdroju prvního stupne nebo chráneného prírodního výtvoru , anebo jsou významným krajinným prvkem, je na vuli oprávnené osoby, zda bude vyžadovat vydání puvodního pozemku nebo prevod jiného pozemku ve vlastnictví státu. Pokud oprávnená osoba požádá o prevod jiného pozemku, postupuje se podle odstavce 2.
(4) Obytnou budovu, hospodárskou budovu a jinou stavbu, patrící k puvodní zemedelské usedlosti, nelze vydat v prípade, že zásadní prestavbou stavba ztratila svuj puvodní stavebne technický charakter tak, že již nesouvisí s predmetem zemedelské výroby.
(5) Nemovitost, která je prohlášena národní kulturní památkou, nelze vydat až do doby prijetí zákonu upravujících správu a ochranu kulturních památek.

§ 12
Soubeh nároku

Dojde-li k soubehu nároku oprávnených osob podle § 6 odst. 1, náleží právo na vydání puvodních nemovitostí té z nich, která svého vlastnictví pozbyla v dusledku jednostranného aktu státu. Pokud tímto zpusobem pozbylo svého vlastnictví postupne více oprávnených osob, náleží toto právo té z nich, která vlastnictví pozbyla dríve, pokud se nedohodnou jinak. Ostatní oprávnené osoby mají v takovém prípade právo na prevod pozemku podle § 11 odst. 2, poprípade na financní náhradu.

§ 13
Lhuty k uplatnení nároku

(1) Právo na vydání nemovitosti podle § 6 muže oprávnená osoba uplatnit do 31. prosince 1992. V prípade uvedeném v § 6 odst. 1 písm. a) pocne osmnáctimesícní lhuta bežet až ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byl výrok zrušen, dojde-li k tomuto rozhodnutí po datu úcinnosti tohoto zákona. Neuplatnením práva ve lhute právo zanikne. Lhuty pro predkládání písemných dukazu v rízení pred pozemkovým úradem se rídí obecnými predpisy o správním rízení.
(2) Byla-li nemovitost vydána podle § 9, mohou osoby, jejichž nároky uplatnené ve lhute uvedené v odstavci 1 nebyly uspokojeny, tyto nároky uplatnit u soudu vuci osobám, kterým byla nemovitost vydána, do šesti mesícu ode dne skoncení lhuty uvedené v odstavci 1.

Náhrady

§ 14

(1) Oprávnené osobe náleží náhrada za obytné budovy, hospodárské budovy a jiné stavby, které podle tohoto zákona nelze vydat. Obdobne oprávnené osobe náleží náhrada za pozemek, který se podle tohoto zákona nevydá a za který nebyl poskytnut jiný pozemek.
(2) Je-li obytná budova, hospodárská budova nebo jiná stavba, která má být vydána, podstatne zhodnocena tak, že její cena urcená ke dni úcinnosti tohoto zákona prevyšuje cenu budovy v dobe prevzetí státem nebo jinou právnickou osobou, je na vuli oprávnené osoby, zda prevezme budovu a uhradí povinné osobe rozdíl mezi cenami, nebo požádá o náhradu.
(3) Je-li vydávaná obytná budova, hospodárská budova nebo jiná stavba znehodnocena tak, že její cena urcená ke dni úcinnosti tohoto zákona je podstatne nižší než cena puvodní budovy v dobe prevzetí státem nebo jinou právnickou osobou, je na vuli oprávnené osoby, zda prevezme budovu a požádá o náhradu ve výši rozdílu mezi cenou budovy v dobe prevzetí státem nebo jinou právnickou osobou a cenou ke dni úcinnosti tohoto zákona, nebo požádá o náhradu.
(4) Podle odstavce 2 se postupuje i v prípadech, kdy se obytná budova, hospodárská budova nebo jiná stavba stala soucástí jiné budovy nebo stavby.
(5) Ceny se stanoví podle cenových predpisu platných ke dni úcinnosti tohoto zákona.
(6) V prípade, že oprávnená osoba získala nemovitost do vlastnictví prídelem od státu, poskytne se náhrada za nemovitosti uvedené v odstavci 1 jen do výše uhrazené prídelové ceny.

§ 15

(1) Oprávnené osobe náleží právo na náhradu za trvalý porost, který na pozemku byl v dobe jeho prevzetí státem nebo jinou právnickou osobou, jestliže v dobe vydání pozemku na nem není jiný srovnatelný trvalý porost.
(2) Jestliže na pozemku, který má být vydán podle tohoto zákona, je trvalý porost, ackoli v dobe prevzetí pozemku státem nebo jinou právnickou osobou na pozemku srovnatelný trvalý porost nebyl, je na vuli oprávnené osoby, zda prevezme pozemek a uhradí financní náhradu nebo zda požádá o vydání jiného pozemku; v takovém prípade se postupuje podle § 11 odst. 2 tohoto zákona, nedohodnou-li se úcastníci smlouvy jinak.
(3) Ceny se stanoví podle cenových predpisu platných ke dni úcinnosti tohoto zákona.

§ 16

(1) Náhradu za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nebyl poskytnut jiný pozemek, poskytne stát. Výši náhrady v hotovosti upraví vláda ceské republiky a vláda Slovenské republiky svým narízením. Hotovost se vyplácí pouze puvodním vlastníkum vydávaných vecí.
(2) Ostatní náhrady podle § 14 a 15 poskytne právnická osoba (právní nástupce), která vec drží nebo ji držela v dobe zániku nemovitosti anebo ji prevedla na osobu, která nemovitost podle tohoto zákona nevydává.
(3) Oprávnená osoba vyzve k vydání náhrady nejpozdeji ve lhutách uvedených v § 13. Závisí-li právo na náhradu na rozhodnutí pozemkového úradu nebo soudu, koncí tato lhuta uplynutím šesti mesícu ode dne právní moci rozhodnutí.
(4) Náhrada se poskytne oprávnené osobe do jednoho roku ode dne dorucení výzvy. Náhrada spocívá ve vecech, které osoba povinná k poskytnutí náhrady vlastní, poprípade v podílu na jmení této osoby, a to až do výše hodnoty puvodních nemovitostí a trvalých porostu, nedohodnou-li se úcastníci jinak.
(5) Zpusob náhrady musí být dohodnut nebo vyporádán do jednoho roku od podání písemné výzvy oprávnenou osobou, nebyl-li nárok uspokojen dríve. Se souhlasem oprávnené osoby je možno závazky vuci ní vyporádat i po tomto termínu.

CÁST TRETÍ

§ 17
Pozemkové fondy

(1) Nemovitosti ve vlastnictví státu uvedené v § 1 odst. 1 spravují právnické osoby zrízené zákony Ceské národní rady a Slovenské národní rady (dále jen „pozemkové fondy“), s výjimkou pozemku,
a) na nichž se nachází hrbitov,
b) které jsou urceny pro obranu státu,14)
c) které jsou urceny pro težbu nerostu,15)
d) chránených podle zvláštních predpisu,16)
e) které jsou soucástí lesního pudního fondu, na které se nevztahuje postup podle § 6 odst. 1.
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují pozemkové fondy pri prevodu nemovitého majetku státu podle zvláštních predpisu.17) Do schválení privatizacního projektu anebo v souladu s ním muže pozemkový fond nemovitý majetek dát do užívání jiným osobám.
(3) Jestliže má o nemovitosti ve vlastnictví státu zájem více fyzických osob, mají prednost pri postupu podle odstavce 2 dosavadní uživatelé a dále samostatne hospodarící rolníci. Z ostatních zájemcu mají prednost osoby trvale bydlící v obci, v jejímž katastrálním území jsou nemovitosti.
(4) V pochybnostech o tom, zda se jedná o nemovitosti, na které se vztahuje tento zákon, rozhodují príslušné ústrední orgány státní správy republiky.

§ 18

(1) Pokud není znám vlastník nemovitosti, je pozemkový fond oprávnen dát nemovitost do užívání vhodným zájemcum; úplata za toto užívání je príjmem fondu do doby, než vlastník uplatní svá práva k této nemovitosti.
(2) Uplatní-li vlastník svá práva k nemovitosti, pozemkový fond vypoví smlouvu s nájemcem k 1. ríjnu bežného roku s jednorocní výpovední lhutou, nedohodne-li se s vlastníkem jinak.

§ 19
Pozemkové úpravy

(1) Pozemkovými úpravami jsou zmeny v usporádání pozemku v urcitém území provedené za úcelem vytvorení pudne ucelených hospodárských jednotek podle potreb jednotlivých vlastníku pudy a s jejich souhlasem a podle celospolecenských požadavku na tvorbu krajiny, životního prostredí a na investicní výstavbu.
(2) O provedení pozemkových úprav a v souvislosti s tím o výmene nebo prechodu vlastnických práv, o urcení hranic pozemku nebo o zrízení, poprípade zrušení vecného bremene k dotceným pozemkum rozhoduje pozemkový úrad na základe dohody vlastníku. V prípade, že se vlastníci nedohodnou, rozhoduje pozemkový úrad za podmínek stanovených zákonem. Rozhodnutí pozemkového úradu prezkoumá na návrh úcastníka soud.
(3) Rízení o pozemkových úpravách upravují zákony národních rad.

CÁST CTVRTÁ
ZVLÁŠTNÍ, PRECHODNÁ
A ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

§ 20
Náhrada živého a mrtvého inventáre

(1) K zajištení provozu zemedelské výroby má puvodní vlastník živého a mrtvého inventáre, jakož i zásob právo na jejich náhradu, pokud je vnesl do zemedelského družstva nebo mu byly odnaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Zemrel-li puvodní vlastník nebo byl-li prohlášen za mrtvého, má právo požadovat náhradu k zajištení provozu zemedelské výroby další oprávnená osoba uvedená v § 4 odst. 2.
(2) Povinnost poskytnout náhradu podle odstavce 1 má právnická osoba, která tyto veci prevzala, nebo její právní nástupce, a to ve lhute jednoho roku, nedohodnou-li se úcastníci jinak. V prípade, že tato právnická osoba uhradila státu hodnotu živého a mrtvého inventáre a zásob, má právo na proplacení této cástky vuci státu; tento nárok lze uplatnit u príslušného ústredního orgánu státní správy republiky ve lhute jednoho roku od poskytnutí náhrady.
(3) Náhrada se poskytne ve vecech téhož nebo srovnatelného druhu, jakosti a v množství primereném prevzaté cásti nemovitosti k zajištení provozu zemedelské výroby; není-li to možné, poskytne se náhrada ve službách pro zabezpecení zemedelské výroby, prípadne podílem na jmení právnické osoby uvedené v odstavci 2, a to až do výše hodnoty odnatých vecí v cenách ke dni úcinnosti tohoto zákona, prípadne náhrada v jiné forme. Od stanovené náhrady se odecte náhrada za živý a mrtvý inventár a za zásoby, vyplacená pred úcinností tohoto zákona. Nedojde-li k dohode, rozhodne na návrh soud.
(4) Právo na náhradu zaniká, nebude-li uplatneno ve lhutách uvedených v § 13.
(5) Vláda Ceské republiky a vláda Slovenské republiky stanoví zpusob výpoctu výše náhrad za veci uvedené v odstavci 1 pro prípad, kdy nelze prokázat odnetí nebo vnesení techto vecí nebo nelze urcit jejich soucasnou hodnotu.

§ 21

Je-li oprávnených osob více a nárok na vydání veci uplatní jen nekteré z nich, vydá se jim vec celá.

§ 22
Zánik nekterých užívacích práv

(1) Dnem úcinnosti tohoto zákona zanikají tato práva k majetku uvedenému v § 1 odst. 1:
a) právo družstevního užívání ke sdruženým pozemkum vlastníku, kterí nejsou cleny zemedelského družstva,18)
b) právo užívání pudy a jiného zemedelského majetku k zajištení výroby,19)
c) právo užívání k zajištení lesní výroby a ostatních funkcí lesa,20)
d) právo bezplatného užívání rybníku,21)
e) právo trvalého užívání nemovitosti ve vlastnictví státu,22)
f) právo hospodarení k nemovitostem ve vlastnictví státu.23)
(2) Nedošlo-li mezi dosavadním uživatelem a vlastníkem k jiné dohode, vznikne dnem úcinnosti tohoto zákona nebo dnem, kdy byla nemovitost podle cásti druhé tohoto zákona vydána, mezi nimi nájemní vztah, který lze vypovedet k 1. ríjnu bežného roku. Výpovední lhuta ciní jeden rok, pokud nebude dohodnuto jinak; v prípade, že pozemek je pro vlastníka neprístupný, nemuže výpovední lhuta skoncit dríve, než budou provedeny pozemkové úpravy. V prípade, že oprávnené osobe mají být vydány také budovy a stavby nebo poskytnuty náhrady podle tohoto zákona, nemuže výpovední lhuta u výpovedi dané nájemcem skoncit dríve, než tyto nároky vyporádá. V roce 1991 a 1992 mohou vlastníci k provozování zemedelské výroby vypovedet nájemní vztah k 1. ríjnu 1991 nebo k 1. ríjnu 1992 výpovedí dorucenou nejpozdeji do jednoho mesíce pred tímto dnem.
(3) Je-li na pozemku zrízena zahrádková nebo chatová osada, skoncí výpovední lhuta dnem, kdy melo skoncit právo docasného užívání pozemku. Nájemce má právo na prodloužení nájmu o dalších 10 let, nedohodnou-li se úcastníci jinak. Nájemce má po dobu nájmu predkupní právo k pozemku. Výše nájemného a kupní cena se rídí bonitou pudy a kulturou pozemku v dobe vzniku práva užívání. Ustanovení § 21 vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd Ceské socialistické republiky c. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemku, trvalých porostu, úhradách za zrízení práva osobního užívání pozemku a náhradách za docasné užívání pozemku, ve znení pozdejších predpisu, a § 21 vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky c. 205/1988 Sb., o cenách staveb, pozemku, trvalých porostu, úhradách za zrízení práva osobního užívání pozemku a o náhradách za docasné užívání pozemku, ve znení pozdejších predpisu, umožnující zvýšení zjištené ceny se v tomto prípade nepoužijí.
(4) Vlastník pozemku uvedeného v odstavci 3 má právo do trí let od úcinnosti tohoto zákona požádat pozemkový fond o výmenu tohoto pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví státu. Vymenovaný pozemek se poskytne v primerené výmere a kvalite, jako byl pozemek puvodní, a to pokud možno v témže katastrálním území.
(5) Nájemce je oprávnen užívat pozemek v souladu s jeho urcením podle predpisu o evidenci nemovitostí. S užívanou nemovitostí je povinen nakládat s pécí rádného hospodáre a po skoncení nájmu vrátit budovy a stavby ve stavu odpovídajícím obvyklému opotrebení.

§ 23

Právo na náhradu podle ustanovení § 14 a 16 má i vlastník obytné nebo hospodárské budovy, která byla odstranena v dobe užívání organizací podle zvláštních predpisu.24) V prípade, že tuto budovu odstranila jiná právnická osoba než stát, má vlastník právo na financní náhradu vuci této právnické osobe, pokud se nedohodnou na jiném zpusobu náhrady.

§ 24
Náhrady za trvalé porosty

(1) V prípade, že trvalé porosty vzešly na pozemcích v dobe jejich užívání zemedelskými nebo lesními organizacemi podle zvláštních predpisu,24) stávají se vlastnictvím vlastníka pozemku dnem skoncení práva užívání; uživateli pozemku však náleží užitky z nich po dobu užívání.
(2) V prípade, že pred prevzetím do užívání zemedelskou nebo lesní organizací nebyly na pozemku vysazeny jiné srovnatelné porosty, má uživatel právo na náhradu hodnoty nove vysazených trvalých porostu v cene ke dni úcinnosti tohoto zákona.
(3) Na návrh vlastníka, který má uhradit dosavadnímu uživateli hodnotu trvalých porostu podle odstavce 2, vymení pozemkový fond jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu. Povinnost nahradit hodnotu trvalých porostu prechází v takovém prípade na stát.
(4) Nejsou-li na pozemku ke dni skoncení práva užívání srovnatelné trvalé porosty, které na nem byly ke dni vzniku práva užívání, vymení pozemkový fond na návrh vlastníka jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu se srovnatelnými trvalými porosty; není-li výmena možná, má vlastník právo vuci uživateli na financní náhradu ve výši rozdílu mezi cenami trvalých porostu platnými ke dni úcinnosti tohoto zákona.

Práva vlastníku a uživatelu budov a pozemku

§ 25

(1) Vlastník vstupuje do práv a závazku pronajímatele, plynoucích z dohody o odevzdání a prevzetí bytu, z nájmu pozemku nebo ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru v prevzaté nemovitosti.
(2) Dosavadní uživatelé bytu, pozemku a nebytových prostor v prevádených nemovitostech, které slouží
a) cinnosti diplomatických a konzulárních misí,
b) poskytování zdravotnických a sociálních služeb,
c) školství,
d) provozu kulturních a telovýchovných zarízení,
e) pracovní rehabilitaci a zamestnání zdravotne postižených osob,
mají nárok vuci vlastníkovi na uzavrení dohody o užívání bytu, pozemku nebo nájmu nebytových prostor. V techto prípadech muže vlastník dohodu vypovedet nejdríve po uplynutí 10 let ode dne úcinnosti tohoto zákona, nedohodnou-li se úcastníci jinak; tento závazek prechází na všechny další vlastníky v uvedené dobe.
(3) Nedohodne-li se o výši nájemného a podmínkách jeho placení vlastník s uživatelem bytu, pozemku nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 2, rozhodne o výši nájemného príslušný orgán státní správy podle obecne platných cenových predpisu.

§ 26

(1) Doplnuje se ustanovení § 9 odst. 2 zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu tak, že se vkládá nové písmeno i), které zní:

      „i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti prevedené puvodnímu vlastníkovi podle zákona c. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku.“.

(2) Na návrh vlastníka obytné budovy patrící k zemedelské usedlosti uplatnený do trí let od úcinnosti tohoto zákona zruší príslušný orgán právo užívání k bytu nebo rozhodne o jeho vyklizení, jestliže jej vlastník potrebuje pro sebe a osoby blízké k provozování zemedelské výroby.

§ 27

(1) Uživatel bytu nebo nebytových prostor, který v souladu se stavebními predpisy provedl vlastním nákladem úpravy, jimiž se byt nebo nebytové prostory zhodnotily, má nárok na náhradu zhodnocení, skoncí-li mu právo jejich užívání.
(2) Jestliže byt nebo nebytový prostor je ke dni skoncení práva užívání znehodnocen více, než odpovídá bežnému opotrebení, je uživatel techto prostor povinen uhradit vlastníkovi budovy náhradu za toto znehodnocení.
(3) Náhrady se stanoví podle cenových predpisu platných ke dni skoncení práva užívání.

§ 28

Povinná osoba nemuže proti oprávnené osobe uplatnovat žádné financní nebo jiné nároky související s vydávanými vecmi. Rovnež oprávnená osoba, které byla vec vydána, nemuže proti povinné osobe uplatnovat jiné nároky související s vydávanou vecí, než jsou uvedeny v tomto zákone.

§ 29
Majetek církví

Majetek, jehož puvodním vlastníkem byly církve, náboženské spolecnosti, rády a kongregace, nelze prevádet do vlastnictví jiným osobám do prijetí zákonu o tomto majetku.

§ 30

Pro postup podle cásti druhé tohoto zákona se za majetek uvedený v § 1 odst. 1 považuje i majetek, který byl v dobe odnetí vlastnického práva k temto úcelum užíván.

§ 31

Ustanovení cásti druhé a § 20 nelze použít pro prípady, kdy byla vec získána v dobe nesvobody osobami státne nespolehlivými, nebo v dusledku rasové persekuce.

§ 32
Zvláštní ustanovení o pozemkových reformách

Ode dne úcinnosti tohoto zákona se nepoužijí ustanovení zákona c. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, ve znení pozdejších predpisu, zákona c. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, ve znení pozdejších predpisu, a zákona c. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reforme.

§ 33

(1) Z majetku zemedelských družstev budou prednostne uspokojeny nároky vyplývající ze zákonu upravujících zmírnení následku nekterých majetkových krivd25) a tohoto zákona. Zvláštní zákon upraví zpusob stanovení clenského podílu, základního clenského vkladu nebo jiné majetkové úcasti na majetku zemedelských družstev; zemedelská družstva se nemohou se svými cleny vyporádat do doby prijetí stanov prizpusobených tomuto zvláštnímu zákonu.
(2) Zemedelská družstva nemohou svuj majetek prevádet do vlastnictví právnických nebo fyzických osob, nejde-li o prevod pri dodávce výrobku, provádení prací nebo poskytování jiného plnení (obvyklé hospodarení) v rámci vymezeného predmetu cinnosti družstva.
(3) Se svými majetkovými úcastmi na podnikání jiných právnických osob nemohou zemedelská družstva nakládat do doby prijetí zvláštního zákona uvedeného v odstavci 1.
(4) Omezení podle odstavcu 2 a 3 se nevztahují na uspokojení nároku vyplývajících ze zákonu upravujících zmírnení následku nekterých majetkových krivd25) a tohoto zákona.
(5) Omezení podle odstavcu 2 a 3 se vztahují i na majetek sverený družstevnímu podniku,26) sdružený do spolecného podniku a na majetek temito právnickými osobami vytvorený, nejde-li o majetek vyloucený podle § 5 odst. 1 písm. a).
(6) Výjimky z ustanovení odstavcu 2, 3 a 4 muže v oduvodnených prípadech udelit vláda Ceské republiky nebo vláda Slovenské republiky. Udelená výjimka nahrazuje povolení podle zvláštních predpisu.27)

§ 34
Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. zákon c. 123/1975 Sb., o užívání pudy a jiného zemedelského majetku k zajištení výroby, ve znení zákona c. 95/1988 Sb. a zákona c. 114/1990 Sb.
2. § 12 až 19 zákona c. 61/1977 Sb., o lesích,
3. § 4 zákona c. 102/1963 Sb., o rybárství,
4. § 50 odst. 2, 4 a 5 a § 51 zákona c. 162/1990 Sb., o zemedelském družstevnictví,
5. zákon SNR c. 81/1949 Sb. SNR, o úprave právních pomeru pastvinárského majetku bývalých urbariátníku, komposesorátu a podobných právních útvaru,
6. zákon SNR c. 2/1958 Sb. SNR, o úprave pomeru a obhospodarování spolecne užívaných lesu bývalých urbariátníku, komposesorátu a podobných útvaru.

§ 35
Úcinnost

Tento zákon nabývá úcinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubcek v. r.
Calfa v. r.


Poznámky pod carou:
1) § 1 zákona c. 53/1966 Sb., o ochrane zemedelského pudního fondu, ve znení zákona c. 75/1976 Sb.
2) § 2 zákona c. 61/1977 Sb., o lesích.
3) § 46 odst. 4 zákona c. 162/1990 Sb., o zemedelském družstevnictví.
4) § 5 devizového zákona c. 528/1990 Sb.
5) Zákon c. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znení zákona c.47/1991 Sb. Zákon c. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
6) § 2 odst. 2 zákona c. 87/1991 Sb.
7) § 2 odst. 3 veta první zákona c. 87/1991 Sb.
8) Napr. zákon c. 49/1959 Sb., o jednotných zemedelských družstvech, zákon c. 122/1975 Sb., o zemedelském družstevnictví.
9) Napr. narízení Sboru poverencu c. 26/1948 Sb. SNR, kterým se upravuje vynetí zemedelského majetku osob madarské národnosti z konfiskace.
10) § 52 až 58 vyhlášky c. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znení vyhlášky c. 45/1979 Sb.
11) § 8 zákona c. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
12) § 6 a 7 zákona c. 44/1988 Sb., o ochrane a využití nerostného bohatství (horní zákon).
13) Zákon c. 40/1956 Sb., o státní ochrane prírody, ve znení pozdejších predpisu.

      Zákon SNR c. 1/1955 Sb. SNR, o státní ochrane prírody, ve znení pozdejších predpisu.

14) § 8 zákona c. 169/1949 Sb.
15) Zákon c. 44/1988 Sb.
16) § 2, 4 a 5 zákona CNR c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci.

ref: http://abonent.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/0/C12571CC00341DF1C12566D40073A226
Zákona o pude  229/1991
www.lobkovi.cz is under construction
Parent page
Child page
Previous page
Next page
229

ZÁKON
ze dne 21. kvetna 1991
o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku


H
O
M
E
B
A
C
K