Zákon o penežní reforme
www.lobkovi.cz is under construction
Národní shromáždení republiky Ceskoslovenské usneslo se na tomto zákone:

O d d í l I
Pen
ežní reforma a penežní jednotka
§ 1

Další rozvoj národního hospodárství staví náš stát pred úkol provést pen
ežní reformu vydáním nových penez a stažením starých, s cílem zvýšení kupní síly ceskoslovenské koruny a upevnení jejího kursu.
§ 2

(1) Pen
ežní jednotkou na území Ceskoslovenské republiky je pocínajíc dnem 1. cervna 1953 ceskoslovenská koruna (Kcs), která se rovná 0,123426 g ryzího zlata; její kurs v pomeru k rublu se stanoví na 1,80 Kcs za jeden rubl. Na tomto podklade urcuje Státní banka ceskoslovenská pomer ceskoslovenské koruny k cizím menám.

(2) Ceskoslovenská koruna se d
elí na 100 haléru.
§ 3

(1) Zákonnými pen
ezi na území Ceskoslovenské republiky jsou pocínajíc dnem 1. cervna 1953

      a) bankovky Státní banky ceskoslovenské po 100, 50, 25 a 10 korunách ceskoslovenských,
      b) státovky po 5 a 3 korunách ceskoslovenských a po 1 korun
e ceskoslovenské,
      c) mince po 25, 10, 5 a 3 halérích a po 1 haléri.


(2) Vydání jednotlivých druhu pen
ez a jejich popis, jakož i jejich stažení vyhlašuje ministr financí ve Sbírce zákonu.
O d d í l I I
Prepocet mezd, platu a cen
§ 4

Mzdy, služné a jiné odm
eny za práci a služby, rodinné prídavky, pense, stipendia, podpory a pod., jakož i ceny, danové i jiné sazby, tarify a penežité cástky stanovené v právních predpisech a znející na ceskoslovenské koruny, se prepocítají ke dni 1. cervna 1953 v pomeru 5 ,- Kcs starých penez za 1 ,- Kcs nových penez.
O d d í l I I I
Vým
ena penez, prepocet pohledávek a závazku a zaplacených premií
životního pojišt
e
§ 5

Dnem 1. cervna 1953 se dávají do ob
ehu nové peníze vzoru 1953, znející na ceskoslovenské koruny. Dosavadní peníze se vymenují v pomeru, který stanoví vláda.
§ 6

Vláda stanoví, v jakém pom
eru se prepocítají vklady obyvatelstva u penežních ústavu, vklady na bežných a obratových úctech a ostatní pohledávky a závazky, které znejí na ceskoslovenské koruny, jakož i v jakém pomeru se prepocítají zaplacené premie životního pojištení.
O d d í l I V
Zrušení n
ekterých pohledávek a závazku
§ 7

(1) Dnem 1. cervna 1953 se ruší pohledávky a závazky

      a) ze vkladu vázaných podle § 7 dekretu c. 91/1945 Sb.,
      b) z tuzemských cenných papíru v povinné úschov
e podle dekretu c. 95/1945 Sb.,
      c) z pojišt
ení na život, pokud se mají podle § 7 odst. 1 c. 1 zákona c. 141/1947 Sb., o Likvidacním fondu menovém, plnit poukazem na vázaný vklad.


(2) Týmž dnem se ruší závazky z dluhopisu Ceskoslovenského státu, vydaných po roce 1945, a závazky z dílcích dluhopisu a zástavních listu, vydaných po roce 1945 bývalými úv
erními ústavy. Vláda vyporádá ztráty vzniklé zánikem techto závazku verejným organisacím a zarízením.
O d d í l V
Zrušení Likvidacního fondu m
enového
§ 8

Likvidacní fond m
enový se dnem 1. cervna 1953 zrušuje a jeho práva precházejí na stát. Provedení likvidace fondu se ukládá ministru financí.
O d d í l V I
Ustanovení spolecná a záv
erecná
§ 9

Vláda se zmoc
nuje, aby narízením

      a) stanovila obecn
e náležitosti bankovek, státovek a mincí a predpisy o jejich obehu,
      b) podle potreby dopl
novala soustavu zákonných penez dalšími druhy.

§ 10

Ministru financí se ukládá, aby ucinil veškerá opatrení nutná k rádnému provedení pen
ežní reformy, zejména aby stanovil smernicemi

      a) podmínky, zpusob a podrobnosti vým
eny starých penez, prepoctu upravených tímto zákonem, a povinnost a podmínky výmeny dosavadních vkladních knížek za nové,
      b) zpusob vyporádání prebytku a úbytku, které vzniknou u hospodárských, rozpoctových a jiných organisací a zarízení prepoctením jejich pohledávek a závazku na nové peníze, po prípad
e zánikem jejich závazku nebo práv podle tohoto zákona.


§ 11

zrušen

§ 12

Tento zákon nabývá úcinnosti dnem 1. cervna 1953; provedou jej všichni clenové vlády.

Zápotocký v. r.
Dr. John v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Havelka v. r.
Pokorný v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Polácek v. r.
arm. gen. Dr. Cepicka
Jonáš v. r.
A. Pospíšil v. r.
Kopecký v. r.
Kabeš v. r.
J. Pospíšil v. r.
Novotný v. r.
Krajcír v. r.
Ing. Púcik v. r.
Fierlinger v. r.
Krosnár v. r.
Dr. Rais v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Reitmajer v. r.
Uher v. r.
Málek v. r.
Smida v. r.
Beran v. r.
Maurer v. r.
Sýkora v. r.
David v. r.
Nepomucký v. r.
Ing. Šimunek v. r.
Dvorák v. r.
Dr. Neuman v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Duriš v. r.
Nosek v. r.
Šrámek v. r.
Harus v. r.
Plojhar v. r.
Štoll v. r.

ref: http://www.lexdata.cz/lexdata/sb_free.nsf/c12571cc00341df10000000000000000/c12571cc00341df1c12566d40071bb09?OpenDocument
41
Zákon
ze dne 30. kv
etna 1953
o pen
ežní reforme.

H
O
M
E
B
A
C
K