Oprávnené osoby
www.lobkovi.cz is under construction
Parent page
Child page
Previous page
Next page
(1) Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a Slovenské Federativní Republiky, jehož puda, budovy a stavby, patrící k puvodní zemedelské usedlosti, prešly na stát nebo na jiné právnické osoby v dobe od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 zpusobem uvedeným v § 6 odst. 1.
(2) Zemrela-li osoba, jejíž nemovitost prešla v dobe od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v prípadech uvedených v § 6, pred uplynutím lhuty uvedené v § 13, nebo byla-li pred uplynutím této lhuty prohlášena za mrtvou, jsou oprávnenými osobami, pokud jsou státními obcany Ceské a Slovenské Federativní Republiky, fyzické osoby v tomto poradí:
a) dedic ze záveti, jež byla predložena pri dedickém rízení, který nabyl celé dedictví,
b) dedic ze záveti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míre odpovídající jeho dedickému podílu; to neplatí, jestliže dedici podle záveti pripadly jen jednotlivé veci nebo práva; byl-li dedic závetí ustanoven jen k urcité cásti nemovitosti, na kterou se vztahuje povinnost vydání, je oprávnen pouze k této cásti nemovitosti,
c) deti a manžel osoby uvedené v odstavci 1, všichni rovným dílem; zemrelo-li díte pred uplynutím lhuty uvedené v § 13, jsou na jeho míste oprávnenými jeho deti, a zemrelo-li nekteré z nich, jeho deti,
d) rodice osoby uvedené v odstavci 1,
e) sourozenci osoby uvedené v odstavci 1, a zemrel-li nekterý z nich, jsou na jeho míste oprávnenými jeho deti a jeho manžel.
(3) V prípadech uvedených v § 6 odst. 1 písm. j) jsou oprávnenými osobami osoby tam uvedené; ustanovení odstavce 2 písm. c) až e) platí obdobne.
(4) V prípade, že zemrela oprávnená osoba, která uplatnila nárok na vydání majetku pred vydáním rozhodnutí podle § 9, prechází nárok na dedice.
229/1991 Sb. o úprave vlastnických vztahu k pude a jinému zemedelskému majetku
§ 4
Oprávnené osoby
H
O
M
E
B
A
C
K